1
Extended Learning to platforma biznesowa, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie pomagaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkoleniowych, przy u?yciu najnowszej technologii ? mobilnego dost?pu, social learningu lub bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia opracowanie praktyczniejszych szkole?, wymian? wiedzy mi?dzy uczestnikami, a tak?e ?ledzenie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments